CZYTANIE A PODSTAWA PROGRAMOWA 03-02-2010

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Źródło: Podstawa programowa z komentarzami

Od ponad ćwierć wieku w przedszkolach uczy się czytania i przygotowuje się dzieci do nauki pisania. Potem, w klasie pierwszej, nauczyciele ponownie uczą je czytania, tym razem w połączeniu z nauką pisania. Ponieważ dzieci uczą się dwukrotnie tego samego, należałoby oczekiwać, że będą czytać znakomicie. Tak jednak nie jest – między innymi z powodu oddzielenia nauki czytania od pisania.
Problem polega między innymi na tym, że nauczyciele wychowania przedszkolnego nadmiernie skupiają się na nauce czytania. Mniej dbają o to, aby dzieci, kończąc edukację przedszkolną, były dobrze przygotowane do opanowania czytania w połączeniu z nauką pisania według szkolnych metod i standardów. Dlatego wśród uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych zwykle jest kilkoro dzieci, które świetnie czytają, natomiast pozostałe z trudem uczą się pisać i czytać, gdyż zbyt słabo zostały do tego przygotowane w przedszkolu i w klasach zerowych[12]. Praktyka pedagogiczna dowodzi bowiem, że o wiele łatwiej jest nauczyć dzieci rozpoznawania i składania liter, niż ukształtować ich pełną gotowość do nauki czytania w powiązaniu z nauką pisania. Dlatego postanowiono, że kształtowanie umiejętności czytania trzeba łączyć z nauką pisania i mają o to zadbać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast zadaniem nauczycieli przedszkoli i klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania tych umiejętności w szkole. Należy jeszcze raz podkreślić, że na poziomie wychowania przedszkolnego można uczyć dzieci czytania, ponieważ programy autorskie mają rozszerzać to, co jest zalecane w podstawie programowej. Nie może się to jednak odbywać kosztem wykształcenia gotowości dzieci do nauki czytania w połączeniu z nauką pisania.

[12] Wyjaśnić tu trzeba, że na początku klasy pierwszej, w okresie przygotowawczym, nauczyciele starają się rozwinąć gotowość dzieci do nauki czytania i pisania. Problem w tym, że nie jest to możliwe w ciągu dwóch lub trzech tygodni. Dla osiągnięcia dobrych efektów kształtowania umiejętności czytania w połączeniu z pisaniem, mali uczniowie muszą być dobrze przygotowani. Dlatego kształtowanie gotowości do opanowania tych ważnych umiejętności musi być realizowane na poziomie wychowania przedszkolnego.

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_1.pdf


Zostaw komentarz